Email: caoi.ir@post.com Telegram ID: @caoiran
Image is not available
Study

in This section we publish architecture articles from books and magazines.you can send us best articles that we oublish for you.

in This section we publish architecture articles from books and magazines.you can send us best articles that we oublish for you.

Slider

Study

گفتگو با رضا دانشمیر

با همراهی: علیرضا تغابنی و ایمان رئیسی

فصلنامه شارستان
شماره ۲۲-۲۳، زمستان ۱۳۸۷، صفحات ۱۹-۱۶

 رضا دانشمیر, علیرضا تغابنی, ایمان رئیسی, پردیس سینمایی ملت, فصلنامه شارستان, جریانهای معماری امروز ایران

این گفت و گو در دو جلسه انجام شد، جلسه ی اول با سوال های مشخص پیش رفت و در جلسه ی دوم بنا به خواست آقای دانشمیر به تدقیق نظرات ایشان در حوزه ی بحث جریان سازی و تاثیر گذاری پرداختیم. ضمنا متن نهایی گفت و گو به پیشنهاد آقای دانشمیر خلاصه شده است. از خانم ماندانا منصوری جهت همکاری در تدوین پرسش ها ی جلسه ی اول گفت و گو و آقای نیما میرزا محمدی جهت پیاده نمودن جلسه ی دوم سپاسگزاری می نماییم.

تغابنی: بیش از اینکه بخواهیم در مورد پروژه های شما صحبت کنیم، ترجیح می دهیم به صورت کلی تر، بر مباحثی تمرکز کنیم که با مطالعه ی کارها و نظرات گذشته ی شما در مورد آن ها برایمان سؤال ایجاد شده و می خواهیم با گفت و گو در مورد آن ها، این حوزه ها روشن تر و شفاف تر شوند و به صورت کامل تری مورد بررسی قرار گیرند.
در یکی ا